ZŠ Buzulucká, Teplice

ZŠ s RVMPP Buzulucká - Teplice-Řetenice

Škola leží uprostřed rozlehlého areálu na okraji klidné městské čtvrti
Řetenice. Je tvořena 9 propojenými pavilony postavený
mi uprostřed zeleně. Oddělené pavilony nabízí soukromí a klid, hlavně pro nejmenší žáky. Součástí školy je i
velký s portovní areál, školní pozemky s velkým skleníkem a nádvoří se stoly pro stolní tenis. Škola je v dosahu městské hromadné dopravy.
    
Ve školním roce 2009/2010 se škola stala Centrem interaktivní výuky – toto označení se uděluje školám, které podporují v
yužívání mo derních technologií ve výuce a rozvíjí metody a postupy práce s interaktivní tabulí SMART Board a dalšími moderními pomůckami, jako jsou hlasovací systémy či
digitální jazykové laboratoře.
 
     Ve školním roce 2010/2011 získala škola dotaci 3,5 mil z operačního programu EU peníze školám pro zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. V tomto roce se také zapojila do multilaterálního projektu Partnerství škol COMENIUS 2010 spolu se školami v Turecku, Polsku, Dánsku a Itálii. V rámci tohoto projektu škola získala částku 17 tis. EUR na 24 mobilit (výjezdy učitelů a žáků)  do partnerských zemí.
     Škola se specializuje na výuku matematiky, informatiky a přírodovědných předmětů. Dále se zaměřuje na environmentální výchovu. Anglický jazyk je vyučován již od 1. třídy. Ve 2. a 3. třídě je zajištěna výuka plavání. Ve 4. třídě je v rámci tělesné výchovy začleněna výuka cyklistiky.
     Na  2. stupni  jsou třídy s rozšířenou výukou matematiky a informatiky.  K výuce jsou využívány velice moderně vybavené učebny a prostory.
 • 16 učeben s interaktivní tabulí
 • 3 počítačové učebny s klimatizací – kapacita 63 PC
 • nejmodernější učebna chemie a fyziky
 • jazyková laboratoř s klimatizací pro výuku cizích jazyků  s 24 PC
 • dvě nově zrekonstruované tělocvičny
 • nová žákovská kuchyňka
 • školní družina – denně od 6:00 – 17. 00
 • keramická dílna
 • školní knihovna
 • odborné učebny pro výuku hudební výchovy, výtvarné výchovy, přírodopisu, zeměpisu, dějepisu
 • mobilní iPadová učebna pro 24 žáků
     Výuku zajišťuje téměř 100% kvalifikovaný pedagogický sbor.
     Škola dále nabízí množství zájmových kroužků,  spolupracuje  se sportovním oddílem TJ Lokomotiva (kroužky a tréninky v areálu školy). Škola zajišťuje dle zájmu rodičů školy v přírodě, lyžařský výcvik a výjezdy do zahraničí.
     Každoročně se pořádají pravidelné akce (celoroční environmentální projekty, Den jazyků, mikulášská nadílka, vánoční besídky, karneval, pálení čarodějnic, oslava Dne země, Den dětí, divadelní a kulturní představení,  mn ožství  poznávacích zájezdů a exkurzí).

     Žáci se úspěš ně zapojují  do velkého množství  celorepublikových  olympiád, vědomostních a sportovních soutěží. Mají také  100% úspěšnost při přijímacích zkouškách na střední školy.

 

     Škola se může  pochlubit nově vybavenou školní  jídelnou v budově školy.
     Škola má již dlouholetou tradici a velmi dobrou pověst.

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu